fbpx

W najbliższych miesiącach odbędzie się kilka spotkań, szkoleń i seminariów organizowanych przez Klub POLSKIE FORUM ISO 9000. Polecamy!

KLUB POLSKIE FORUM ISO 9000

Dn. 24.10.2014 r. w Warszawie odbędą się warsztaty „Zmiany w normie ISO 9001 z uwzględnieniem zarządzania ryzykiem”. Szkolenie poprowadzi Grażyna Żarlicka, przewodnicząca Sekcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Sekcji Organizacji Publicznych Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000. Zgłoszenia przyjmowane są do dn. 17.10.2014 r. Szczegóły: KLIKNIJ

W dniach 16-18.11.2014 r. w Zakopanem odbędzie się Seminarium „Zarządzanie ryzykiem – 3: Zarządzanie ciągłością działania”. Wykaz referatów, ramowy program konferencji i informacja o odpłatności z kartą uczestnictwa znajdują się w komunikacie zamieszczonym na stronie Klubu: KLIKNIJ

Informacje i zgłoszenia: tel. 22 631 08 40, 22 631 08 50, e-mail: biuro@bzj.pl.

Planowane są również następujące spotkania Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000:

  • Szkolenie Sekcji Organizacji Publicznych „Mechanizmy kontroli dot. systemów informatycznych”. Planowane są dwa spotkania, pierwsze w grudniu br., drugie w styczniu 2015 r.
  • Szkolenie „Audit technologii” – planowane na przyszły rok
  • Seminarium Sekcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw „Proces zakupów”: 5-6 marca 2015 r.
  • XXV Walne Zgromadzenie Członków Klubu PF ISO 9000: 16-17 kwietnia 2015 r.

Szczegółowe informacje oraz dokładne terminy spotkań będą podawane na bieżąco na stronie: http://pfiso9000.pl

O Klubie POLSKIE FORUM ISO 9000

Powstał w 1991 roku jako spontaniczny ruch społeczny w momencie otwarcia się Polski na świat i do dziś pełni swoją misję. Jedyny na skalę europejską ruch społeczny na rzecz jakości. Klub jest organizacją pozarządową, niezależną, działającą na zasadach dobrowolności, działa na zasadzie „non profit”. Zrzesza organizacje zainteresowane wdrażaniem, doskonaleniem i rozwojem systemów zarządzania oraz systemem oceny zgodności.

Misja

Pomoc polskim organizacjom w dostosowaniu się do wymagań rynku światowego, a  zwłaszcza w zakresie stosowania standardów zarządzania.

Cele i kierunki działalności

1.      Działalność na rzecz Członków Klubu, a w szczególności:

  • popieranie wdrażania, doskonalenia i rozwoju systemów zarządzania jakością oraz innych systemów znajdujących się w obszarze działania Klubu;
  • inicjowanie i promowanie zintegrowanych systemów zarządzania;
  • prezentowanie osiągnięć i doświadczeń Członków Klubu;
  • ułatwianie wymiany doświadczeń i informacji między Członkami Klubu;
  • upowszechnianie jednolitej wykładni postanowień norm międzynarodowych i krajowych będących przedmiotem zainteresowania Klubu.

2.      Rozwijanie gospodarczego znaczenia jakości w świadomości społecznej.

3.      Integracja środowisk skupionych wokół problematyki jakości.

Metody i formy działania

1.      Organizowanie seminariów, sympozjów, konferencji i innych spotkań dla Członków Klubu, stanowiących skuteczne formy szkolenia.

2.      Wydawanie materiałów informacyjnych szkoleniowych, okolicznościowych, przede wszystkim związanych z organizowanymi szkoleniami, seminariami, sympozjami.

3.      Współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej.

4.      Współpraca z organizacjami działającymi w obszarze jakości wspieranie działań projakościowych.

5.      Współpraca międzynarodowa w zakresie problemów będących przedmiotem zainteresowania Członków Klubu.

Współpraca ze środkami masowego przekazu w celu promocji działalności Klubu oraz problematyki, będącej w obszarze jego działania.